Beschermingsbewind   Visie   Downloads   Klachtenregeling

Beschermingsbewind


  • is voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen;
  • houdt in dat de betrokkene niet meer zelfstandig mag beslissen over goederen die (geheel of gedeeltelijk) onder bewind staan. Een bewindvoerder wordt benoemd. Hij neemt, zoveel mogelijk in samenspraak met de betrokkene, beslissingen over deze goederen;
  • beschermt het vermogen van de betrokkene.

Wat is onderbewindstelling?

Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat hun financiële administratie zelfstandig te behandelen. Iemands goederen kunnen dan onder bewind gesteld worden. Dit houdt in dat de onder bewind gestelde niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen en rechten. Een door de kantonrechter benoemde bewindvoerder zal de financiële administratie en belangen dan overnemen. Hierbij kan worden gedacht aan het bezit van een huis en recht op loon of uitkering. Een bewindvoerder behartigt dan zijn financiële belangen. Dit heet dan bewindvoering.

Een arts of hulpverlenende instantie kan door middel van een verklaring aangeven dat de desbetreffende persoon niet zelf in staat is om zijn financiële zaken zelf te regelen, waarna de kantonrechter zal worden verzocht om de goederen van deze persoon onder bewind te stellen. De kantonrechter toetst of dit noodzakelijk is en wijst eventueel bewind toe. V & W Bewindvoering begeleidt het verzoek tot onder bewindstelling.

Bewindvoering

Wanneer iemands goederen onder bewind staan, wordt er een bewindvoerder benoemd die de financiële belangen van de onder bewind gestelde behartigt (bewindvoering). Hij mag dan bijvoorbeeld niets meer verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder moet zoveel mogelijk in samenspraak met de onder bewind gestelde beslissingen hierover nemen.

Niet altijd alle goederen onder bewind

Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms is bewind over bepaalde goederen genoeg. In de aanvraag van de onderbewindstelling moet dan wel precies worden aangegeven om welke goederen het moet gaan.

Handelingsbekwaamheid blijft bij onderbewindstelling

De persoon van wie de goederen onder bewind gesteld worden, blijft handelingsbekwaam. Dit betekent dat hij nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het sluiten van een contract of huwelijk.

Tarieven

De tarieven voor professioneel beschermingsbewind zijn vaste tarieven en worden bepaald door het LOVCK) (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton). De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Voor bijzondere werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vergoeding van deze kosten op basis van de WWB (bijzondere bijstand) te krijgen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente. Indien er recht bestaat op vergoeding van deze kosten vragen wij dit jaarlijks aan.