WSNP   FAQ   Downloads   Klachtenregeling

WSNP


Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

De wettelijke schuldsaneringsregeling wordt op vrijwillige basis aangegaan door met behulp van de gemeente een aanvraag (verzoekschrift) in te dienen bij de Rechtbank. Deze aanvraag kan een schuldenaar doen wanneer hij of zij niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of wanneer hij of zij denkt dat dit binnenkort niet meer zal lukken. De rechter beslist uiteindelijk of de schuldenaar wordt toegelaten en benoemt een bewindvoerder en een rechter-commissaris.

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is eind 1998 in werking getreden. Het doel van deze wet is enerzijds om natuurlijke personen een kans op een schuldenvrije toekomst te bieden en anderzijds om de belangen van de gezamenlijke schuldeisers te waarborgen.

Voordat de WSNP wordt aangevraagd zal er eerst door de gemeente een minnelijk traject worden opgestart om met de schuldeisers tot een akkoord te komen. Mocht er geen akkoord komen dan kan er een aanvraag bij de rechtbank ingediend worden en die kan dan beslissen een WSNP uit te spreken.

Eenmaal toegelaten gelden onder andere de volgende verplichtingen:

  • De schuldenaar moet volstrekte openheid van zaken geven over zijn financi├źn, bezittingen en priv├ęsituatie.
  • De schuldenaar moet de bewindvoerder maandelijks schriftelijk alle belangrijke informatie verstrekken.
  • De schuldenaar mag geen nieuwe schulden maken. Alle vaste lasten en andere schulden moeten op tijd betaald worden.
  • De schuldenaar mag zijn schuldeisers niet meer afbetalen nadat hij eenmaal is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Voor de schuldenaar geldt in beginsel een arbeidsverplichting. Wanneer een schuldenaar niet werkt moet deze schuldenaar verplicht minimaal viermaal per maand schriftelijk solliciteren tenzij medisch kan worden aangetoond dat dit niet mogelijk is. Dit moet dan door een bevoegd arts schriftelijk verklaard worden. Daarnaast dient schuldenaar zich bij diverse uitzendbureaus en het CWI in te schrijven.

De schuldenaar moet maandelijks rondkomen van een vastgesteld bedrag, dit heet het vrij te laten bedrag (vtlb). Al het overige inkomen boven dat bedrag moet op een boedelrekening worden gestort. Het saldo op de boedelrekening wordt beheerd door de bewindvoerder en uiteindelijk worden de schuldeisers door de bewindvoerder (gedeeltelijk) betaald uit het saldo op de boedelrekening.

Werkzaamheden van de WSNP bewindvoerder

Het is de taak van de bewindvoerder om te controleren of de schuldenaar aan zijn of haar verplichtingen voldoet. Daarover brengt de bewindvoerder halfjaarlijks schriftelijk verslag uit aan de Rechtbank. De schuldenaar ontvangt van de verslagen een kopie. Voorts houdt de bewindvoerder contact met de schuldeisers van de schuldenaar.

Looptijd WSNP

De WSNP duurt in beginsel 3 tot 5 jaar. Het is de bedoeling dat de schuldenaar zich aan alle verplichtingen houdt om na 3 jaar een schone lei te ontvangen. Dat betekent dat het restant van de schulden worden omgezet naar een natuurlijke verbintenis, wat inhoudt dat de schulden, welke vallen onder de werking van de WSNP, niet langer afdwingbaar zijn.

De WSNP is een unieke gelegenheid en kan maximaal eenmaal per 10 jaar worden aangevraagd.