a

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

De wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) wordt op vrijwillige basis aangegaan door met behulp van de gemeente danwel een andere aangewezen instantie (bijvoorbeeld een WSNP-bewindvoerder) een aanvraag (verzoekschrift) in te dienen bij de Rechtbank.

Deze aanvraag kan een schuldenaar doen wanneer hij of zij niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of wanneer hij of zij denkt dat dit binnenkort niet meer zal lukken. De rechter beslist uiteindelijk of de schuldenaar wordt toegelaten en benoemt een bewindvoerder en een rechter-commissaris. De WSNP is DE weg naar een schuldenvrije toekomst. Meer informatie over de WSNP kunt u vinden op de website van bureau WSNP (www.bureauwsnp.nl)

Download hier aanvullende informatie over de WSNP
  • Problematische schulden oplossen met de WSNP
  • Als u als (ex-)ondernemer problematische schulden heeft
  • De bewindvoerder ; het verschil tussen bewindvoering WSNP en beschermingsbewind
Klachtenregeling

Indien u klachten heeft horen we dat graag van u, zodat we een eventueel geschil op correcte wijze kunnen oplossen. Uw klacht kan inhoudelijk zijn of betrekking hebben op het gedrag van de bewindvoerder. Hiervoor zijn twee aparte klachtenregelingen opgesteld.

Inhoudelijke klachten

Inhoudelijke klachten over de werkwijze van de medewerkers en bewindvoerders van V & W Bewindvoering worden op onderstaande manier behandeld:

  • Dien uw klacht schriftelijk in bij V & W Bewindvoering door middel van het Klachtenformulier welke u hier kunt downloaden.
  • De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing en kan nooit anoniem ingediend worden.
  • Binnen een termijn van ten hoogste zes weken ontvangt u schriftelijk een antwoord. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard zal een toelichting worden verstrekt. Indien een klacht gegrond wordt verklaard zal worden vermeld welke gevolgen hieraan verbonden zijn.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord dan zal de klacht worden voorgelegd bij de rechter-commissaris welke in de betreffende zaak is benoemd.

Klachten met betrekking tot gedrag

In 2013 is er een gedragscode voor bewindvoerders vastgesteld. Van de bewindvoerders wordt verwacht dat ze de bepalingen in deze code naleven.Wanneer u vindt dat een bewindvoerder zich niet aan deze code heeft gehouden, kunt u daarover een klacht indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Meer informatie en het klachtenformulier vindt u hier.

Meer weten over WSNP?