a

Veel gestelde vragen op een rij

Hoe kom ik in aanmerking voor de WSNP?

Eerst moet u naar de Gemeentelijke kredietbank (GKB) of de Sociale Dienst in uw gemeente gaan om een schuldhulpverleningstraject te starten, het zogenaamde minnelijke traject. De instantie die deze schuldhulpverlening uitvoert moet gecertificeerd zijn, anders kunt u met de gegevens uit het minnelijk traject geen aanvraag doen in het kader van de WSNP (artikel 288 lid 2b van de Faillissementswet). Een schuldhulpverlener maakt een inventarisatie van de schuldeisers en de hoogte van de schulden. Daarna probeert hij een akkoord te bereiken met de schuldeisers. Dit houdt in dat er wordt aangeboden een deel van de schuld te betalen tegen kwijtschelding van de rest van de vordering. Wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met dit aanbod, is het minnelijk traject gelukt en hoeft u geen aanvraag WSNP in te dienen. U betaalt dan gedurende een vastgestelde periode via de schuldhulpverleningsinstelling maandelijks een bedrag aan de schuldeisers. Als één of meerdere schuldeisers niet akkoord gaan, wordt het minnelijk traject als mislukt beschouwd. De schuldhulpverlener stelt dan een verzoekschrift op met als bijlage een verklaring. Beide stukken moeten door u ondertekend zijn. Daarna worden ze naar de rechtbank gestuurd. Na enkele weken ontvangt u een oproep van de rechtbank om bij de rechtbank te verschijnen. Tijdens de zitting vraagt de rechter u om aanvullende informatie en legt hij u meestal nog eens uit welke verplichtingen u heeft als u tot de WSNP wordt toegelaten. In de meeste gevallen hoort u tijdens die zitting of u wordt toegelaten tot de WSNP.

Ik heb hoge schulden en een laag inkomen

Het feit dat u hoge schulden en een laag inkomen heeft, is voor de toelating tot de WSNP niet relevant

Wat zijn de taken van mijn bewindvoerder?

Uw bewindvoerder wordt benoemd door de rechtbank en legt verantwoording af aan de rechter-commissaris. Zijn/haar taken bestaan uit het beheren en vereffenen van de boedel tijdens uw schuldsaneringstraject. Dit houdt het volgende in: De bewindvoerder komt bij u op huisbezoek om u te informeren over de werkwijze van de WSNP. Wat staat u te wachten en wat zijn uw plichten. Gedurende dit bezoek bekijkt de bewindvoerder tevens of u beschikt over bovenmatige boedel (auto die niet nodig is voor woon/werkverkeer, antiek, caravan, etc.) die verkocht kan worden ten gunste van uw schuldeisers. Gedurende de looptijd van de WSNP controleert hij/zij of u uw verplichtingen, voortvloeiend uit de wet, nakomt. Uw bewindvoerder is geen hulpverlener. U moet er zelf voor zorgen dat u al uw zaken op orde heeft en houdt. Als u daarbij hulp of begeleiding nodig heeft dan zal die van een gespecialiseerde hulpverlener (zoals bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of budgetbeheerder) moeten komen. Uw bewindvoerder kan u doorverwijzen naar de voor u juiste hulpverlener, maar zijn/haar taak gaat niet verder dan dat.

Neemt de bewindvoerder mijn financiële verplichtingen over?

Nee, u dient er zelf voor te zorgen dat u uw financiële zaken op orde heeft en houdt. Heeft u hier hulp bij nodig dan kan dit in de vorm van budgetbeheer of budgetbegeleiding. Dit wordt niet uitgevoerd door uw bewindvoerder. Hij/zij kan u wel verwijzen naar de juiste instantie.

Hoe verloopt de controle door bewindvoerder en rechtbank tijdens de WSNP?

De eerste 13 maanden van de WSNP is er een postblokkade op u van toepassing, dit is een controlemiddel voor de bewindvoerder. Naast de postblokkade heeft u een informatieplicht richting uw bewindvoerder. De informatieplicht houdt in dat u verplicht bent om uw bewindvoerder maandelijks alle gevraagde gegevens op te sturen en te informeren over alle wijzigingen in uw woon –en werksituatie en overige inkomsten en uitgaven. Ook dient u uw bewindvoerder te informeren over bijvoorbeeld nalatenschappen. De bewindvoerder kan zelf om deze gegevens vragen maar het is de bedoeling dat u deze gegevens uit uzelf verstrekt. Als u zich niet aan de informatieplicht houdt kan de rechtbank u oproepen voor een verhoor. Als u niet aan de informatieplicht voldoet dan kan dat een reden zijn om uw schuldsaneringsregeling tussentijds te beëindigen.

Wat houdt de postblokkade in?

Tijdens de eerste 13 maanden van de WSNP bestaat er een postblokkade. Dit houdt in dat al uw post eerst naar uw bewindvoerder gestuurd wordt, die deze vervolgens naar u doorstuurt of u in de gelegenheid stelt de post op te halen. Indien de bewindvoerder de post doorstuurt, gebeurt dit door middel van een grote envelop met hierop een sticker met de mededeling “Van bewindvoerder aan schuldenaar”. Deze sticker is noodzakelijk, omdat de automatische verwerking van PostNL anders de post weer naar de bewindvoerder stuurt. De postblokkade is voor de bewindvoerder bedoeld als controlemiddel. Hieruit kan hij/zij opmaken of u zich aan uw verplichtingen houdt. Na 13 maanden wordt de postblokkade in principe opgeheven. Wanneer er twijfel bestaat of u wel aan uw verplichtingen voldoet, kan de bewindvoerder de rechtbank vragen de postblokkade door te laten lopen tot aan het einde van de WSNP.

Mijn bankrekening is geblokkeerd

De meeste banken blokkeren uw bankrekening zodra bekend is dat u bent toegelaten tot de WSNP. U dient dan direct contact op te nemen met uw bewindvoerder. Uw bewindvoerder kan in deze door middel van het sturen van een fax/mail uw rekening deblokkeren. In de regel duurt het ongeveer 1 a 2 dagen voordat u uw rekening weer kunt gebruiken.

Wat gebeurt er met mijn koopwoning gedurende de WSNP?

Als u in een koophuis woont, dan zal deze in de meeste gevallen worden verkocht. Van de opbrengst wordt eerst de hypotheekverstrekker betaald. Blijft er daarna nog een bedrag over, dan wordt dit in de boedel gestort voor de overige schuldeisers. Is de opbrengst van de woning niet voldoende om uw hypotheek af te lossen, dan kan de hypotheekverstrekker het restant van de hypotheekschuld indienen in de schuldsanering. In een enkel bijzonder geval vindt tijdens de wettelijke schuldsanering schuldvernieuwing plaats; uw bestaande hypothecaire lening wordt dan vervangen door een nieuwe hypotheek. Op deze manier kunt u uw woning behouden. Deze nieuwe schuld valt niet onder de werking van de WSNP. U dient de kosten van deze nieuwe lening uit uw vrij te laten bedrag te voldoen. Zonder toestemming van de rechtbank is schuldvernieuwing niet mogelijk!

Mijn partner en ik zitten beiden in de WSNP en willen scheiden. Wat zijn de gevolgen?

Als u wilt scheiden tijdens de WSNP, moet de bewindvoerder uw dossier splitsen. Dat houdt in dat hij/zij twee nieuwe berekeningen van het vrij te laten bedrag maakt en twee schuldenlijsten. Omdat u voor de schulden uit de gemeenschap 100% aansprakelijk bent, plaatst de bewindvoerder deze schulden geheel op beide schuldenlijsten. De schuldeiser kan natuurlijk niet meer ontvangen dan de vordering die hij op u beiden heeft. Een scheiding heeft in principe geen invloed op de looptijd van uw schuldsanering.

Ik ben opgeroepen door de rechtbank omdat ik mij niet aan mijn verplichtingen heb gehouden. Wat staat mij te wachten?

Dat is afhankelijk van de situatie. Bij het niet nakomen van verplichtingen kan zowel de bewindvoerder als de rechter-commissaris als een schuldeiser een verzoek tot tussentijdse beëindiging bij de rechtbank indienen. Tijdens de zitting wordt bekeken in hoeverre het niet nakomen van de verplichting verwijtbaar is. De rechtbank neemt uiteindelijk het besluit over het verdere verloop van het WSNP-traject. Er zijn een paar mogelijkheden.

  1. Het traject wordt tussentijds beëindigd. Wanneer er voldoende is gespaard om een uitbetaling aan de schuldeisers te doen, wordt in dat geval tegelijkertijd een faillissement uitgesproken.
  2. De rechtbank wijst het verzoek tot tussentijdse beëindiging af en het traject loopt onveranderd door.
  3. De rechtbank wijst het verzoek tot tussentijdse beëindiging af, laat het traject doorlopen, maar verbindt hier voorwaarden aan.

In het laatste geval kan bijvoorbeeld de looptijd van de WSNP verlengd worden.

Meer weten over WSNP?